LSSICE. Llegendes a afegir a la pàgina web (si existeix) AVIS LEGAL

AVIS LEGAL

En compliment del que estableix  la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Identificació de la web:
pcquality.net, Responsable de la web: VILLACODI TECNICS, S.L., Adreça: Rambla Fabra i Puig, 9, 08030 Barcelona
E-mail de contacte: lacy@pcquality.net
Tel. 937 252 544
Dades Fiscals: B10768091

 

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document, té per objectiu regular l’ús de l’espai web que VILLACODI TECNICS, S.L. d’ara en davant, PC QUALITY posa a disposició del públic (www.pcquality.net)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de PC QUALITY, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.


US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai o web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals PC QUALITY presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de PC QUALITY o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.


PC QUALITY Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment PC QUALITY no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

PC QUALITY no hi es responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de PC QUALITY o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

REGIMENT DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de PC QUALITY per l’ utilització del web

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part PC QUALITY esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra PC QUALITY basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a PC QUALITY amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de PC QUALITY per el funcionament del web

PC QUALITY exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a PC QUALITY

Responsabilitat de PC QUALITY per enllaços des del web

PC QUALITY declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

LSSICE. Leyendas a añadir a la página web (si existe) AVISO LEGAL

AVISO LEGAL

En complimiento de lo establecido a la Ley 34/2002 d’11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de les siguientes aspectos legales.

ACEPTACIÓN DEL USUARIO

Este documento, tiene por objetivo regular el uso del espacio web que VILLACODI TECNICS, S.L., de aquí en adelante, PC QUALITY pone a disposición del público (www.pcquality.net)

Los derechos de propiedad intelectual de este espacio web, su código fuente, las bases de datos y los distintos elementos que contiene son propiedad titular de PC QUALITY, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de explotación de los derechos de la propia web y, en especial, los de reproducción, distribución, comunicación pública, mantenimiento y transformación.

La utilización del espacio web para un tercero le atribuye la condición de usuario y supone la completa aceptación de este usuario de todas y cada una de las condiciones que establece esta Política de privacidad.

USO CORRECTO DEL ESPACIO WEB

El usuario se compromete a utilizar el espacio web, los contenidos y los servicios de acuerdo con la Ley, esta Política de privacidad, las buenas prácticas y el orden público. De la misma manera, el usuario se obliga a no utilizar el espacio web o los servicios que se presten a través de él con finalidades o efectos ilícitos o contrarios al contenido de esta Política de privacidad, que lesionen los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma se pueda dañar, inutilizarlo deteriorar el propio espacio web o sus servicios o impedir un uso satisfactorio del espacio web a otros usuarios.

Así mismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, los programas o los documentos electrónicos y otros que se encuentren n el presente espacio web.

El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales PC QUALITY presta el servicio, así como no realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en los sistemas citados.

El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macroinstrucciones, mini aplicaciones, controles de cualquier tipo o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que cusen o puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de PC QUALITY o de terceros o, en su caso, violar los derechos de la propiedad intelectual o industrial.

El usuario se compromete a no hacer un mal uso de las informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/ o imagen, fotografías, programas y, en general, cualquier clase de material accesible a través del presente espacio web o de los servicios que ofrece.

PC QUALITY Consiguientemente, declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pueda sufrir cualquier visitante de este espacio web en sus recursos tecnológicos (informáticos o telemáticos) a consecuencia de la producción de cualquiera de las circunstancias o hechos mencionados al párrafo anterior. Igualmente, PC QUALITY no garantiza que el espacio web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al web o por la imposibilidad de acceder.

PC QUALITY no es responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos des de este espacio web.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Este espacio web y todos sus contenidos, incluidos los textos, los documentos, las fotografías, los dibujos, las representaciones gráficas, las bases de datos, los programas informáticos, así como los logotipos, las marcas, los nombres comerciales y otros signos distintivos son propiedad de PC QUALITY o de terceros que le han autorizado para su uso.

Todos los derechos están reservados.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

Responsabilidad de PC QUALITY para la utilización del web

El usuario es el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir y de los perjuicios que pueda causar o causarse para la utilización del presente espacio web por su parte PC QUALITY esta exonerada de cualquier responsabilidad que se pudiese derivar por las acciones del usuario.

El usuario será el único responsable para cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial iniciada por terceras personas contra PC QUALITY basada en la utilización del espacio web por el usuario. En su caso, el usuario asumirá todos los gastos, los costes y las indemnizaciones que se reclamen a PC QUALITY con motivo de reclamaciones o de acciones legales que le sean atribuidas.

Responsabilidad de PC QUALITY por el funcionamiento del web

PC QUALITY excluye cualquier responsabilidad que se pudiese derivar por transferencias, omisiones, interrupciones, intromisiones indeseables, deficiencias de telecomunicaciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivados por causas alienas a PC QUALITY

Responsabilidad de PC QUALITY por enlaces des del web

PC QUALITY declina toda responsabilidad respecto de la información (contenidos) o ricos (perjuicios técnicos, morales o económicos) que haya fuera del espacio web y al que se pueda acceder por link desde ésta; ya que la función de los enlaces que aparecen es únicamente de informar sobre un tema concreto